CLLD rakendamise võimaluste arutelud

06.11.2020

6. november 2020

16. oktoobril saatis Maaeluministeerium aruteluringile memorandumi “Analüüs ja ettepanekud CLLD-tüüpi kohalikul algatusel põhineva alt-üles lähenemisviisi rakendamiseks”. Tegu on 30. mail 2019 vastu võetud Valitsuse tegevusprogrammis 2019-23 seatud ülesande täitmisega ning dokument peaks jõudma valitsuskabineti lauale novembri lõpuks.

Eesti Leader Liit on oma kommentaarid memorandumile esitanud 2. novembri kirjaga, milles tegime järgmised ettepanekud:

  1. Lisada CLLD lähenemisele ka Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid.
  2. Laiendada Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) teemasid.
  3. Eesti maaelu arengukava vahenditest peab jätkuvalt jõudma vähemalt 10% LEADER meetodi rakendamisesse.
  4. Tehnilise lahendusena toetame juhtfondi loogikat ja võimalusel e-PRIA kasutamist kõigi fondide puhul.

Pärast arutelu 6. novembri ELL üldkoosolekul, tegime täiendavad ettepanekud CLLD rakendamise stsenaariumite kohta:

  1. CLLD rakendusskeemi valikul arvestada, et kohalikul tasandil on võimalik koostada terviklik arengustrateegia ning tagada selgesti arusaadav rakendusreeglistik.
  2. Võimalusel kasutada projektide ja maksetaotluste menetlemisel juhtfondi rakendusüksust ja e-PRIAt.
  3. Välja pakutud stsenaariumitest kogusid kõige enam poolehoidu “hübriid” ja “ühine aken”. Stsenaarium “ühine aken” võimaldab kujundada piirkonna vajadustele vastavad fondideülesed meetmed. Samas võib projektiga sobiva fondi valimine mõningatel juhtudel osutuda keerukaks ning tekitada lisakoormust tegevusgruppidele ja korraldusasutustele. “Hübriid” näeb ette fondipõhiste meetmete loomise, mis tundub esialgu hästi selge, kuid olenevalt kaasatud fondide hulgast võib olla projektitaotleja jaoks segadust tekitav, kuna erinevate fondide meetmed võivad osaliselt kattuda — näiteks investeeringud ettevõtluse toetuseks oleks võimalikud nii regionaal- kui põllumajandusfondist. Sobiva lahenduse leidmiseks teeme ettepaneku korraldusasutuste ja kohalike tegevusgruppide koostöös veelkord analüüsida stsenaariumite “hübriid” ja “ühine aken” võimalikke kitsaskohti, tugevusi ja edasiarendusi. Oleme arvamusel, et mõlemast stsenaariumist on võimalik kujundada sobiv rakendusskeem.

Lähem info:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu