LEADER

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale, mis tõlkes tähendab “Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel”.

LEADER toetuse eesmärgiks on toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks. Eesti panustab ligi 12% Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) koguosalusest LEADER-programmi, mis on üks suuremaid panuseid kogu liidus.

LEADER-lähenemise üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine LEADER-lähenemise põhielementide rakendamise kaudu.

LEADER-lähenemise spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

  • ettevõtjate konkurentsivõime parandamine, eelkõige ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise kaudu;
  • sotsiaalse kaasatuse edendamine, luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades teenuste kättesaadavust muuhulgas läbi IT-teenuste parema kättesaadavuse;
  • piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu tootmine;
  • uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine, sh kogukonnateenuste arendamisel;
  • kohaliku tasandi valitsemise parendamine erinevate poolte kaasamise kaudu.

LEADER-meetme elluviimiseks koostatakse maapiirkonnas kohalikul algatusel põhinevad kohaliku arengu strateegiad. Strateegiate ettevalmistamise ja rakendamise eest vastutavad kohalikud tegevusrühmad. Eestis alustati laiemas ulatuses LEADER-lähenemise rakendamisega 2006. aastal. Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusrühma, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast (vt kaarti). Tegevusrühmad korraldavad oma piirkonnas LEADER meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks. 

Perioodil 2023–2027 rahastatakse LEADER-programmi 66 629 986 euroga. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatakse programmi 47 589 703 euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastus 11 897 426 eurot. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) rahastab programmi 7 142 857 euroga, millest Eesti riigi kaasrahastus on 30%.

Perioodil 2014–2022 oli 26 kohalikule tegevusrühmale ette nähtud 121 miljonit eurot Leader-programmi kohaliku arengu strateegiate rakendamiseks üle Eesti. Toetatud on hulgaliselt kogukonnale vajalikke projekte, nagu näiteks mänguväljakute rajamist, päästeteenistuse võimestamist ning kohaliku toidu edendamist ja kultuuri väärtustamist.