Vihmavarjuprojekt

Toetus vabaühendustele Ukraina põgenike kohanemise toetamiseks maapiirkondades

Kellele ja miks?

Projektiga parandatakse võimalusi Eestisse saabunud Ukraina põgenike kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse, sh kohalike kogukondade ja vabaühenduste tegevusteks ning koostööks põgenike kaasamisel ja toetamisel, kontaktide ja suhtluse loomiseks kogukondade ning põgenike vahel. Toetatakse tegevusi, mis lähendavad eri rahvustest kogukondi, rikastavad nende elukogemusi, laiendavad silmaringi ja suurendavad sallivust. 

Miniprojektide tulemusel paraneb põgenike seotus kohaliku kogukonnaga, leitakse uusi ühistegevuse väljundeid ning kujundatakse ühtset inforuumi edaspidise suhtlemise hõlbustamiseks.

Taotlusvoor

Projekt rahastab Siseministeerium riigieelarvelistest vahenditest ning elluviivaks partneriks on Eesti Leader Liit (ELL) koos 26 kohaliku tegevusrühmaga. Tegevuste elluviimise asukoht ei ole piiratud, kuid eelistatud on maakogukonnad, kus on suurem Ukraina põgenike osakaal, kuna neil on olnud vähem varasemaid toetusvõimalusi läbi pagulasorganisatsioonide ning suurem vajadus kogukonna ja põgenike koostööd parandada. Taotlemine toimub vihmavarjuprojektide põhimõttel, kus ELL on „vihmavari“ ja kohalik tegevusrühm projekti elluviija, kes vastutab tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse eest ELLga.

Ajakava ja toetuse suurus

ELL kuulutab välja ideekonkursi tegevusrühmadele, kes kaasavad partneritena teisi vabaühendusi või põgenikega tegelevaid eraisikuid.

Toetuse kogusumma jagatakse tegevusrühmade vahel võrdselt, toetuse suurus on 100%.

Hiljemalt 20.10.2023 annab kohalik tegevusrühm teada, kas ta osaleb või ei osale projektis.

Vihmavarjuprojektis osalevad tegevusrühmad esitavad hiljemalt 31.10 tegevuskava ja eelarve projekti eesmärgile vastavate tegevuste korraldamiseks oma piirkonnas ajavahemikul 01.11 kuni 31.12.2023

Ühe tegevusrühma miniprojektide maksimaalne kogusumma sõltub osalevatest tegevusrühmadest. Kui kõik tegevusrühmad osalevad, on toetuse summa 1700 eurot tegevusrühma kohta. 

Alates 23.10 sõlmib ELL lepingud toetust saavate tegevusrühmadega ning kannab neile üle toetussumma vastavalt kahepoolselt kokku lepitud eelarvele. 

Novembris-detsembris viiakse tegevusrühmade piirkonnas ellu tegevused, mis lähendavad eestlaste ja ukrainlaste kogukondi ja innustavad neid vabatahtlikena ka tulevikus ühiseid ettevõtmisi korraldama. Juhul kui tegevuste käigus soetatakse väikevahendeid, jäävad need toetuse saaja omandisse: oste toetatakse vaid juhul kui need on mõistlikud, kasutusel pikema perioodi jooksul ning kasusaajate ring on piisavalt suur.

Tegevusrühmad esitavad ELLile oma projekti sisu- ja finantsaruande hiljemalt 31.01.2024 ning kohustuvad nõuetekohaselt säilitama projektiga seotud raamatupidamisdokumente.   

Nõuded taotlejale ja taotlusele

Taotlejaks on Kohalik tegevusrühm. Kindlasti peab olema kaasatud vähemalt üks kohalik partner.

Kaasatud partneriks võib olla MTÜ, seltsing, huvirühm, sõpruskond, naabruskond, külaselts jms, kes määrab endale füüsilisest isikust esindaja (kontaktisiku).

Taotleja võtab endale või delegeerib vastutuse kogu taotluse aluseks oleva tegevuse korraldamise eest – sisulise poole planeerimine ja läbiviimine, broneeringute tegemised, vajadusel hinnapakkumiste küsimine, läbirääkimised teenusepakkujatega, eelarve jälgimine, üritusest/koolitusest/infopäevast osavõtjate registreerimislehe täitmine, logode kasutamine üritustel jms kohtades teavitamaks toetuse kaasamisest.

Tegevuste elluviimise aeg peab jääma vahemikku 1. november  2023 – 31. detsember 2023.

Taotluse koostamisel peab taotleja jälgima, et planeeritav kulu on mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Toetuse taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

Taotleja esitab (juhatuse liikme poolt allkirjastatud) vormikohase taotluse ja eelarve, näidates ära toetusega teostatavad tegevused, taotletava toetuse summa ning muud rahastamisallikad.

Taotluses tuleb esile tuua 

  • taotleja ja koostööpartner(id), kes reaalselt tegevusi ellu viivad;
  • kuidas partner(id) on varem olnud seotud sõjapõgenike abistamisega;
  • kuidas toetatav tegevus aitab ukrainlastel paremini kohaneda;
  • kui palju on kasusaajaid põgenike hulgas ja kohalikus kogukonnas;
  • kas ja kuidas tegevused jätkuvad pärast antud projekti lõppu.

Taotluse läbivaatamine

ELL juhatus otsustab taotluses kirjeldatud tegevuste vajalikkuse põhjenduse ja eelarve sobivuse alusel soovitud tegevuste rahastamise ning kinnitab taotlejale eelarve tegevuste läbiviimiseks.

Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat infot.

ELL juhatus annab taotlejale otsusest teada e-posti teel ning taotleja võib alustada tegevuste elluviimisega kohe pärast otsuse saamist ja lepingu sõlmimist.

Taotlus- ja aruandlusvormid, logofailid

Lähem info:

Silva Anspal
projektijuht
+372 506 4211
silva@leaderliit.eu