Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Eesti LEADER Liit, lühend ELL (edaspidi Liit) on Eesti LEADER tegevusrühmi (edaspidi Tegevusrühm) ühendav mittetulunduslik organisatsioon.
1.2. Liit tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel ja lähtub vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtetest.
1.3. Liidu nimi inglise keeles on Estonian LEADER Union.
1.4. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.5. Liidu asukohaks on Saarde vald, Pärnumaa.
1.6. Liit on asutatud 19. märtsil 2012. aastal tähtajatuna.
1.7. Liidul on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ainuõigus.

2. Liidu eesmärk

2.1. Eesti LEADER Liit on Eesti LEADER tegevusrühmi ühendav organisatsioon, mis kaitseb tegevusrühmade huve. Liit toetab maapiirkondade tasakaalustatud teadmuspõhist arengut ja maaelu positiivset kuvandit LEADER põhimõtete levitamise ja laiema kasutuselevõtu kaudu.
2.2 Eesmärgi saavutamiseks Liit
2.2.1. esindab ja kaitseb liikmete ühishuve riiklikes institutsioonides, ühiskondlikes ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
2.2.2. osaleb riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil toimuvatel maaelu teemade aruteludel;
2.2.3. esindab liikmete huve maaelu puudutava õigusloome protsessis sotsiaalse partnerina;
2.2.4. toetab liikmete koostööd ja loob koostöövõrgustikke;
2.2.5. korraldab koolitustegevust;
2.2.6 korraldab tööks vajalike töökordade jms väljatöötamist;
2.2.7 korraldab õigusabi osutamist ja nõustab juriidilistes küsimustes;
2.2.8. korraldab ühiseid hankeid;
2.2.9. osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikku arengut toetavates projektides ning koostöövõrgustikes.

3. Liikmed, liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse lõppemine ja Liidust väljaarvamine

3.1. Liidu liikmeks võivad olla Tegevusrühmad, kes soovivad arendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks astumise avalduse alusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.
3.3. Liikmeskonnast lahkumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus lõpeb avalduse esitamisele järgneval päeval.
3.4. Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta kestel tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.
3.5. Lahkuval liikmel peavad olema täidetud kohustused Liidu ees.
3.6. Liidu liikme võib välja arvata üldkoosoleku otsusega juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Liidu mainet, samuti juhul, kui liige ei täida Liidu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
3.7. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.

4. Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Liidu liikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
4.1.2. osaleda Liidu põhikirjalises tegevuses;
4.1.3. teha ettepanekuid Liidu tegevuse korraldamiseks ning töökorralduse parandamiseks;
4.1.4. saada informatsiooni Liidu tegevuse kohta;
4.1.5. kasutada Liidu vara vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale.
4.2. Liidu liikmetel on kohustus:
4.2.1. täita Liidu põhikirjas sätestatut;
4.2.2. toetada ja kaitsta Liidu mainet ning tutvustada Liidu eesmärke ja tegevust;
4.2.3. tasuda tähtaegselt liikmemaksu.

5. Liidu juhtimise struktuur

5.1. Liidu juhtimis- ja kontrollorganid on:
5.1.1. üldkoosolek;
5.1.2. juhatus;
5.1.3. revisjonikomisjon;
5.2 Liidu igapäevast tööd juhib tegevjuht.

6. Üldkoosolek

6.1. Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek.
6.2. Üldkoosolek on pädev otsustama ja lahendama kõiki ühingu tegevusega seotud küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3. Liidu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
6.3.1. põhikirja muutmine;
6.3.2. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tähtaegade kinnitamine;
6.3.3. tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
6.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
6.3.5. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.3.6. revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.3.7. juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete töötasu otsustamine;
6.3.8. organisatsioonidesse astumise ja väljaastumise kinnitamine;
6.3.9. lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
6.3.10. vajadusel audiitori määramine;
6.3.11. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine.
6.4. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ning selle kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek võib toimuda ka elektroonselt. Erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult põhjendades vähemalt 1/10 Liidu liikmetest.
6.5. Üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt 21 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, teatades liikmetele koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ettepaneku.
6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud nõuetekohaselt, sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust.
6.7. Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana.
6.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete häältest.
6.9. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.10. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete häältest.
6.11. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

7. Juhatus

7.1. Liitu juhib ja esindab üldkoosoleku poolt kuni kolmeks aastaks ametisse määratud 5-7-liikmeline juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast vastavalt juhatuse liikmete valimise korrale.
7.2. Juhatus:
7.2.1. valib juhatuse esimehe ja vajadusel aseesimehe;
7.2.2. palkab tegevjuhi ja vajadusel töötajad ning määrab nende pädevuse ja tööülesanded;
7.2.3. võtab vastu uusi liikmeid ja peab arvestust liikmete üle;
7.2.4. teeb koostööd riiklike, ühiskondlike ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
7.2.5. töötab välja iga-aastase tegevuskava ja eelarve;
7.2.6. moodustab vajadusel töörühmi;
7.2.7. täidab muid üldkoosoleku poolt määratud ülesandeid;
7.2.7. koguneb koosolekule vähemalt neli korda aastas.
7.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
7.4. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.
7.5. Juhatus võib võtta vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata.
7.6. Juhatus protokollib oma koosolekud. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.
7.7. Liitu võib esindada iga juhatuse liige eraldi.

8. Järelevalve

8.1. Järelevalvet teostab Liidu revisjonikomisjon, kelle ülesandeks on Liidu finantsmajandusliku ja põhikirjalise tegevuse revideerimine vähemalt kord aastas.
8.2. Revisjonikomisjon on vähemalt 3-liikmeline.
8.3. Revisjonikomisjon valitakse kuni kolmeks aastaks.
8.4. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla Liidu juhatuse liige ega Liidu raamatupidaja.
8.5. Revisjonikomisjon kontrollib Liidu organite poolt vastuvõetud otsuste täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist ning dokumentide koostamist ja säilitamist vähemalt üks kord aastas.
8.6. Revisjonikomisjon esitab oma arvamuse kontrolli tulemuste kohta juhatusele kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 12 kalendripäeva enne majandusaasta aruande esitamist üldkoosolekule.
8.7. Revisjonikomisjoni liige võib osaleda juhatuse koosolekul.

9. Liidu vahendid ja varad

9.1. Liidu varad ja vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetustest, eraldistest, toetustest ja muudest laekumistest.
9.2. Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Liidu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Liit võib oma vara rentida, laenata ja/või anda tasuta kasutusse oma liikmetele kehtestatud korra alusel.
9.3. Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele ja Liidu raamatupidamise sisekorraeeskirjadele.

10. Liidu lõpetamine, ühinemine või jagunemine

10.1. Lõpetamine ja vara jaotamine toimub
10.1.1. üldkoosoleku otsusega, kui otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest;
10.1.2. pankrotimenetluse alusel;
10.1.3. Liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
10.1.4. sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel.
10.2. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijaks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole nähtud teisiti. Likvideerijad lõpetavad Liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jagavad allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele samalaadsete eesmärkidega ühingutele Liidu tegevuspiirkonnas või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
10.3. Liit võib ühineda teise organisatsiooniga, kui Liidu ühendamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina. Ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemine reguleeritakse kehtiva seadusandlusega.

Eesti LEADER Liit põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 19.03.2012. a. ja põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsustega 28.11.2016. ja 05.12.2023.