Kaudsete kulude hüvitamismäär tekitab LEADER maastikul rahulolematust

29.05.2015

Euroopa Komisjoni ettepanekul on kulude hüvitamine uuel programmiperioodil seniste reeglitega võrreldes lihtsustatud, kaudsete kulude tõestamist enam ei nõuta. Rahulolematust tekitab aga madal hüvitamismäär.

Eesti Leader Liit viis 2014 aasta septembris Leader tegevusgruppide seas läbi uuringu kaudsete kulude hüvitamismäära optimaalsuse osas. Küsitluse tulemusel selgus, et kaudsete kulude hüvitamine 15% toetusmääraga ei kata tegevusgruppides ära tegelikke kaudseid kulusid. 2014 aasta septembris saatis Eesti Leader Liit ministeeriumile vastava märgukirja, kus kirjeldati olukorda ja pöörati tähelepanu murekohale, et antud kululiikide arvestuse alusel ei ole Leader tegevusgruppidel 15%-se toetusmääraga võimalik tegelikke kaudseid kulusid katta. 

Eesti Leader Liidu rahulolematus kaudsete kulude hüvitamisemäära kohta leidis Põllumajandusministeeriumi poolt mõistva suhtumise. 2014 aasta sügisel algatas ministeerium uuringu: "Optimaalse kaudse kulu määra välja töötamine LEADER kohalikuks arenguks rakendamiseks uuel programmiperioodil (2014-2020)".  Uuringu viis läbi Eesti Maaülikool ja käesoleva aasta maikuus toimunud Leader infopäeval (26.-27. mai 2015a.) tutvustati uuringu tulemusi. Uuringu tulemusi tutvustas Kersti Aro, Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonnast  (Uuringut tutvustav ettekanne).

Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud uuringu eesmärgiks oli analüüsida MAK 2007- 2013 perioodil LEADER meetme raames toetust saanud 26 tegevusgrupi tegevuskulusid ning jaotada need otsesteks ja kaudseteks kuludeks. Uuringu tulemusel selgus, et kaudste kulude hüvitismäär 15% ei kata tegevusgruppide tegelikke kaudseid kulusid. Probleemi lahendamiseks on vajalik nii kaudsete kulude hüvitamimäära tõus kui ka kululiikide senisest täpsem tõlgendamine ja arvestus. 

Milliseid otsused uueks programmperioodiks ministeeriumi poolt tehakse, seda veel ei teata aga Eesti Leader Liit ja Leader tegevusgrupid loodavad ministeeriumi mõistvale suhtumisele ja õiglasele otsusele. 

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht