Kohaliku arengu strateegiate 2023–2027 ettevalmistamine

06.01.2022

6. jaanuar

Head uut aastat! 2022 on kõigile LEADER tegevusgruppidele vastutusrikas aasta, mil tuleb lõpetada eelmise perioodi tegevused ning valmistada ette uued kohaliku arengu strateegiad aastateks 2023-2027.

Eesti Leader Liidu õigusloome töörühm vaatas täna läbi tegevusgruppide saadetud kommentaarid strateegia ettevalmistamise määruse eelnõule ning pani kokku rea täpsustavaid küsimusi ja ettepanekuid ministeeriumile. Jagame teiega vastuseid kohe, kui oleme need saanud.

Edasine ajakava:

 • kooskõlastamine ministeeriumide ja huvigruppidega – detsembris/jaanuaris
 • määruse jõustumine – jaanuar 2022
 • taotlusvoor – märts 2022

Määruse eelnõu 2021 lõpu seisuga:

Nõuded kohalikule tegevusrühmale ja tegevuspiirkonnale

 • toetust saab taotleda kohalik tegevusrühm (MTÜ)
 • tegevuspiirkond on kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade, sh vallasiseste linnade ja linnadeterritoorium, mis asub maalises ja väikelinnalises asustuspiirkonnas
 • tegevuspiirkonna elanike arv on 10 000 kuni 150 000 (Statistikaameti 1.01.2021. a andmed)
 • tegevuspiirkonna moodustavad ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega vallad ja linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse geograafilisse piirkonda
 • kohalik tegevusrühm on avalikustab enda tegevuspiirkonna elanikele teabe toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsusest neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotlusvooru algust
 • MTÜ liikmeks peab olema vähemalt kaks kohaliku omavalitsust, vähemalt üks sama kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus
 • tegevuspiirkonna elanike arvus ja kohalike omavalitsuste arvus on lubatud põhjendatud erandid, mille aluseks on kohaliku tegevusgrupi saarelisus, kultuurilis-etniline eripära või tegevuspiirkonna asustustihedus suurusega alla kümne elaniku ruutkilomeetril
 • tegevuspiirkonna piirid ühtivad selle liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse piiridega, välja arvatud seal, kus kohalik omavalitsus kuulub mitmesse tegevusgruppi
 • kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond ei tohi kattuda teise kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnaga
 • MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks.

Nõuded strateegia ettevalmistamise tegevuskavale

Toetuse taotlemisel tuleb kohalikul tegevusrühmal esitada üldkoosoleku otsusega vastu võetud strateegia ettevalmistamise tegevuskava.

Tegevuskavas esitatakse:

 • –  kavandatavad tegevused strateegia koostamiseks koos kirjeldustega (põhilised tegevused, mis on vajalikud strateegia koostamiseks, sealhulgas üritused, koolitused, seminarid, töötoad, uuringud jms)
 • –  tegevuste elluviimiseks ettenähtud eelarve
 • –  tegevuste elluviimise eeldatav ajakava
 • tegevuskava võib muuta
 • tegevuskava muudatus võetakse vastu kohaliku tegevusrühmaüldkoosoleku või juhatuse otsusega
 • muudatustest tuleb PRIA-t teavitada

Nõuded strateegiale

Kohalik tegevusrühm töötab oma tegevuspiirkonna kohta välja strateegia.
Strateegia rakendamise minimaalne ajavahemik on strateegia esitamise päevast kuni 31. detsembrini 2027.

Strateegia nõuded:

 • vastab LEADER sekkumise üldeesmärkidele
 • kui strateegia panustab Euroopa Sotsiaalfond+ või muu asjakohase fondi eesmärkidesse, peab strateegia sisaldama nimetatud fondi eesmärke ning see osa tuleb strateegias eraldi kirjeldada
 • strateegia võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, võrgustumist ning koostööd
 • strateegia sisaldab tegevuspiirkonna geograafilist ja elanike kirjeldust, sealhulgas nende tulevikuprognoosi trende
 • strateegia sisaldab ülevaadet kogukonna kaasamise protsessist
 • strateegia sisaldab tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüsi, sealhulgas tugevuste,nõrkuste, võimaluste ja ohtude ülevaadet
 • strateegia on sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega
 • strateegia kirjeldab strateegia eesmärke ja püstitatavaid tulemusi koos sihtväärtustega
 • strateegia sisaldab planeeritavate meetmete loetelu ja kirjeldust (ehk strateegia elluviimise kava meetmed)
 • strateegia sisaldab juhtimise, seire ja hindamise korra kirjeldust, mis näitab kohaliku tegevusrühma suutlikkust strateegiat rakendada
 • strateegia sisaldab rahastamiskava, vajadusel erinevate asjakohaste fondide lõikes.

Toetuse suurus

Strateegiate koostamise toetamiseks on kavandatud 1 800 000 eurot.
Toetust antakse kindlasummalise maksena. Kindlasummalise makse (inglise k lump sum) puhul on tegemist lihtsustatud kuluvõimalusega. Kuludokumente ei esitata.

Lump sum kasutamiseks on vajalik muuta Eesti maaelu arengukava 2014–2020.

Kohaliku tegevusrühma toetus koosneb kolmest osast: 

 • toetuse esimene osa: 34 500 eurot tegevusrühma kohta
 • toetuse teine osa oleneb tegevusrühma elanike arvust 
 • toetuse kolmas osa oleneb tegevusrühma pindalast
Allikas: Liisa Kähr, Maaeluministeerium