Kohtumine ministriga LEADER 2020 teemal

28.04.2014

Põllumajandusminister, Ivari Padar kohtus 28. aprillil 2014 aasta LEADER 2020 meetme teemal Leader Foorumi esindaja Reet Kokovkiniga ja Eesti Leader Liidu esindaja Piret Leskovaga. Kohtumisel osalesid veel Krista Kõiv (Maamajanduse Infokeskus), Anneli Kimmel ja Marko Gorban (Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakond), Elis Tootsman (ministri nõunik). Arutlusel oli LEADER maastikul uue programmiperioodi valguses päevakorral olevad teemad. Käsitlust vajavaid teemasid on muidugi LEADER maastikul hetkel mitmeid, kuid kohtumisel tulid arutlusele järgnevad teemad:

Leader2020 meetme eelarve

Kohtumisel tehti ministrile ettepanek mitte vähendada Leader-meetme eelarvet ja võtta selleks vahendeid kas kiviaia või finantsvahendite arvelt.

Minister selgitas lühidalt, et MAKi on juba kaks aastat ettevalmistatud ja palju kokkuleppeid saavutatud. MAKi saab tulevikus ka muuta. Uuena meetmena on lisatud väikeste põllumajandusettevõtete arendamise meede. Aktiivselt mõeldakse ka põllumajandustootjate ühistegevuse soodustamise peale ja selleks on mõedud ka finantsinstrumentide meede. Kogukonnad on olulised, väiketalude meede ja ühistegevus peaks kogukonna arengule samuti kaasa aitama.

Leader2020 tegevusgrupi eelarve kujundamine

Päevakorda on kerkinud teema, kus plaanitakse arvestada erinevat vähendusmäära valdadele kus asuvad üle 4000 elanikuga vallasised linnad (kokku Eestis 4 linna: Tapa, Türi, Rapla, Jõhvi). Nimetatud vallad ei ole oma arengult võrreldavad näiteks Tallinna äärsete linnaliste valdadega. Ministeeriumi arvates ei saa igale nimetatud vallale määrata erinevat vähenduskoefitsenti. Samas on aga Tapa ja Türi selgelt väikesemad linnad, kui Rapla ja Jõhvi. Otsustuses tuleks lähtuda ka teiste programmide rakendamisvõimalustest. Ministeeriumile tehti ettepanek, et  senise vähenduskoefitsent 0,5 asendada 0,75-ga. 

Lisaks tehti ettepanek, et lõppeval perioodil kehtinud piirkondlike erinevuste näitajatele tegevusgruppide vahel eelarve jagamisel võiks kasutusele võtta näiteks ka "ääremaalisuse koefitsendi".

Arutlusel oli ka tegevusgruppide eelarvete kujunemise põhimõtted. Ühiselt nenditi,  et tegevusgruppidel endil peaks olema ka võimalus kaasa rääkida ja ettepanekuid teha KTGde eelarve arvutamise valemi kujundamisel. 

Arutelu kokkuvõtteks tegi Marko Gorban ministeeriumist ettepaneku sellel teemal tegevusgruppide esindusega eraldi kohtuda.

Leader2020 KOVide väljaastumise reguleerimine

Juhtum, kus KOV astus volikogu otsusega tegevusgrupist välja, aga piirkonnas tegutsevad teised tegevusgrupi liikmed (MTÜd, ettevõtjad) ei ole sellega päri. Kui kohaliku tegevusgrupi moodustamine on määrusega selgelt paika pandud, siis omavalitsuste tegevusgrupist väljaastumine on määratlemata.

Ministeeriumile tehti ettepanek uude määrusesse kirjutada sisse omavalitsuste tegevusgruppidest väljaastumine kord.

 Leader2020 külamajad, kogukonnateenused

Näiteks külamajade ja koolide koostöös korraldatavad lastelaagrid. Minister rääkis nende kandi Navi külamajas korraldatud laste (töö-)laagrist, milles ta ka ise korraldamisel kaasa tegi.

Külamajadel on konkreetsd projektid / lepingud koolidega. Lühikesed laagrid: näiteks 4 päeva ja 4 tundi tööd päevas.

Selliste heade näidete väljatoomine aitalks kaasa ka POSITIIVSELE kuvandile KÜLAMAJADE TEGEVUSTEST.

Haridusministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi koostöö – lastelaagrite projektid. Integratsiooniprojektid. Fondide vaheline koostöö.

 Kohalik toit ja avalikud asutused

Arutati teemal – kohalik toit ja avalikud asutused (nt sõjaväe toitlustamine). Avalike astuste toitlustusteenuse hanked võiks olla rohkem suunatud kohaliku toidu kasutamisel. Ministrile oli see ka oluliseks teemaks. Ministeeriumide vaheline koostöö selle teema edasiarendamiseks vajalik.

 

Kokkusaamine kestis tund ning oli sõbralik ja asjalik.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
juhatuse esimees
tegevjuht

info@leaderliit.eu