LEADER tegevusgruppidelt kogemuste kogumine

25.09.2017

Eesti Leader Liit kogub LEADER tegevusgruppidelt sisendeid CLLD/multifondide 2020+ läbirääkimiste pidamiseks.

Eesti Leader Liit on koostöös Maaeluministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskusega koostatud küsitluse LEADER tegevusgruppidele, eesmärgiga saada infot ja faktipõhiseid andmeid LEADER tegevusgruppidelt, multifondide 2020+ teemal läbirääkimiste pidamiseks ja multifondide 2020+ rakendamise vajaduse argumenteerimiseks. 
 
Leiame, et maapiirkondade arendamiseks ellu kutsutud  EL fondide rakendamine LEADER põhimõttel annab maapiirkonnale senisest suuremaid eelised arendada maapiirkondi terviklikumalt ja ühtlasemalt, võimaldab arvestada senisest enam ka erinevate valdkondade vajaduste ning sihtrühmadega. LEADER põhimõtetel erinevate fondide rakendamine (multifondid 2020+) maapiirkondade arendamiseks tagab maaelu mitmekülgsuse ja maaelu kestva arengu, kus arvestatakse kõigi maal elavate ja tegutsevate inimeste ning huvigruppide vajadustega.
 
LEADER tegevusgruppidelt sisendite saamiseks koostatud küsimustik koosneb kolmest osast:
I osa: PLANEERIMINE – selles osas soovime LEADER tegevusgruppidelt saada tagasisidet ja infot strateegiate koostamise etapi kohta, et millised soovitud tegevused või arengusoovid ei mahtunud põllumajandusfondi või jäid ressursside puuduse tõttu kajastamata?
II osa: FAKTID – selles osas soovime LEADER tegevusgruppidelt saada tagasisidet ja infot strateegia rakendamise etappide (MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020) kohta, et kui palju oli LEADER tegevusgrupil tagasilükatud projekte eelarve vähesuse tõttu ja kui palju projekte mitte kvalifitseerumise tõttu. II osas ootame tegevusgruppide enda hinnangut programmperioodide kohta.
III osa: NÄITED: – selles osas soovime LEADER tegevusgruppidelt saada tagasisidet ja koguda näiteid, et kui palju on neid LEADER projekte ja ideid (nii kinnitatud, kui ka kinnitamata ehk esitatud projektid), mis võiks sobida ka teiste EL fondide eesmärkide täitmiseks.
 
Leiame, et antud küsimustiku saame hulgaliselt sisendeid multifondide 2020+ rakendamise läbirääkimiste teemal!
 
Kõikide LEADER tegevusgruppide vastused on väga olulised CLLD/multifondide 2020+ rakendamise läbirääkimiste pidamiseks. Palume Teid vastata järgnevatele, kolme ossa jaotatud, küsimustele!
 
Küsimustik vastamiseks: https://goo.gl/forms/ukS7fKTrDwHA1Otf1
 
Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit 
tegevjuht
info@leaderliit.eu