MKM ootab ettepanekuid energia- ja kliimakavale

06.04.2023

kuni 8. maini 2023

2019. aastal Euroopa Komisjonile esitatud teatise riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ning ka teistele liikmesriikidele võimalikult täpselt informatsiooni sellest, milliste meetmetega kavatseb Eesti riik saavutada Euroopa Liidus kokku lepitud energia- ning kliimapoliitikat puudutavad eesmärgid.

  • 15. märtsil 2023 esitasid Euroopa Liidu liikmesriigid Euroopa Komisjonile REKK 2030 eduaruande (e-platvorm 2020. ja 2021. aasta riiklike andmete sisestamiseks Reportnet 3 (europa.eu)). Eduaruannet tuleb edaspidi esitada regulaarselt üle aasta.
  • 17. märtsil 2023 toimus REKK 2030 eduaruande seisu ja REKK 2030 ajakohastamise tutvustamise veebiüritus 125 osalejaga.

Kohtumise salvestus on kättesaadav YouTube’is.

REKK 2030 kaasamisseminari ettekanded.pdf | 3.16 MB | pdf

  • Aprillis esitatakse REKK 2030 ajakohastamise kavand avalikule konsultatsioonile eelnõude infosüsteemis.
  • 8. maini oodatakse riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030) ajakohastamise kavandi tööversioonile Teie kirjalikke ettepanekuid aadressile irje.moldre@mkm.ee.

REKK 2030 ajakohastamise kavand on koostatud Euroopa Liidu määruses 2018/1999 näidatud sisukorra ning Eesti Vabariigis kehtivate arengudokumentide alusel arvestades erinevate Euroopa Liidu kavadega (taaste- ja vastupidavuskava, kava „REPowerEU“). Kavandis ja selle lisades esitame ülevaate energia- ja kliimapoliitika eesmärkidest ning Euroopa Komisjonile 15.03.2023 esitatud Eesti kasvuhoonegaaside prognooside aluseks olevatest olemasolevatest ja kavandatud meetmetest. Kavandiga uusi võimalikke eesmärke ega meetmeid ei kavandata. Euroopa Komisjonile tuleb esitada REKK 2030 ajakohastamise versiooni kavand 30.06.2023 ja ajakohastatud versioon 30.06.2024.

  • 10. mail 2023 toimub REKK 2030 ajakohastamise kavandi kaasamisseminar avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekute tutvustuseks ja aruteluks, pärast mida esitatakse täiendatud REKK 2030 ajakohastamise kavand Vabariigi Valitsusele heaks kiitmiseks, et esitada see Euroopa Komisjonile.
  • 30. juunil 2023 peavad Euroopa Liidu liikmesriigid esitama Euroopa Komisjonile REKK 2030 ajakohastatud versiooni kavandi. Ajakohastatud versioon tuleb esitada 30. juunil 2024. Lisainfo: irje.moldre@mkm.ee.