Pressiteade 13. veebruar 2013

13.02.2013

EESTI LEADER LIIT EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA Kohalikud kogukonnad peaksid saama rohkem otsustusõigust maapiirkondade arengu suunamisel

Eesti Leader Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatsid täna
valitsusele ja Riigikogu maaelukomisjonile kirja, milles palutakse uuel
perioodil Euroopa Liidu fondide kasutamisel anda suurem otsustusõigus arengu
suunamisel kohalikele kogukondadele.

Kirjas märgitakse, et Eesti riigi suurimad eesmärgid lähiaastatel on heaolu
kasv, sidus ühiskond, ökoloogiline tasakaal ja Eesti kultuuriruumi
elujõulisus.

Eesmärkide saavutamine seisneb meie kõikide targas tegutsemises. Vaid
piisavalt kõrgete teadmiste ja oskustega, terved ja ühiskondlikult
aktiivsed, loovad ning algatusvõimelised inimesed suudavad leida
majanduskasvu allikaid, luua uusi nutikaid töökohti ja töötada välja
ühiskonnale vajalikke innovaatilisi lahendusi, tehes sealjuures tõhust
koostööd erinevatel tasanditel ja erinevate valdkondade vahel.

Euroopa Komisjon ja teised institutsioonid on liikmesriike julgustanud
kohalikku algatust rakendama läbi erinevate EL fondide integreerimise. See
võimaldaks kogukondadel kohapealsele teadmisele ja lihtsale
otsustusprotsessile tuginedes ellu viia kohaliku arengu seisukohalt kõige
vajalikumaid tegevusi.

„Probleemide lahendamise võtmeküsimuseks on inimeste soov kohaliku elu
korraldamisel osaleda. Eestis on maaelu arengukava rakendamisel
aastatepikkune positiivne kogemus kohalikul algatusel toimiva programmi
elluviimisel. Sellele tuginedes julgeme teha ettepaneku, et uuel perioodil
kaasataks kohalikud tegevusgrupid lisaks maaelu arengukavale ka Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi meetmete rakendamisse,“ ütles põllumajandus-kaubanduskoja
juhataja Roomet Sõrmus.

„Maapiirkondade arenguvajadused on palju laiemad ja mitmekesisemad Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi tegevusväljast ja võimalustest, mistõttu
tuleb kohalike kitsaskohtade lahendamiseks kaasata ka teiste fondide
vahendeid,“ lisas Sõrmus.

Kirjas märgitakse muuhulgas, et killustatuse ärahoidmiseks maaelu
korraldamisel tuleks senist maaelu arengukava meedet 3.2 „Külade uuendamine
ja arendamine“ rakendada läbi kohaliku kogukonna poolt juhitud otsuste.
„Leader lähenemine võimaldab parimal moel analüüsida külade uuendamiseks
tehtud investeeringute jätkusuutlikkust ning hoiduda tulevikus vähest
kasutust leidvate ja majanduslikult koormavate objektide rajamisest, ütles
Leader Liidu juhatuse esimees Tiiu Rüütle.

„Leader on parandanud elukvaliteeti maapiirkondades, tugevdanud
piirkondlikku identiteeti, soodustanud koostööd ja võrgustike teket.
Järgmisel programmperioodil on Leader tegevusgruppide suurimaks väljakutseks
luua eeldusi uute ettevõtete ning töökohtade tekkeks,“ lisas Rüütle.

Lisainfo:

Tiiu Rüütle, Eesti Leader Liidu juhatuse esimees, tel 53 029 100,
info@leaderliit.eu
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 600 9349,
info@epkk.ee