Tööd alustas maaelupakti tugiüksus

27.02.2023

24. veebruaril 2023

Maaelupakt on raamistik koostööks riikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, ettevõtjate, teadlaste ja kodanike vahel, et tegutseda maaelu arengu visiooni ühiste sihtide saavutamise nimel. Sellel on kolm eesmärki:

  • Maapiirkondade esindajate arvamuste võimendamine ja nende arvessevõtmine poliitilises tegevuses
  • Tegevusvõrgustiku väljakujundamine ja soodustamine, koostöö ja vastastikune õpe
  • Arenguvisiooni ellurakendamiseks vabatahtlikult võetavate kohustuste soodustamine ja jälgimine

24. veebruaril anti teada maaelu pakti tugibüroo (Rural Pact Support Office — RPSO) asutamisest. Büroo loomise taga on AEIDL (European Association for Innovation in Local Development) ja nende ülesanne on jätkata Euroopa Komisjoni (EC DG AGRI ja DG REGIO) tööd maaelu pakti koordineerimisel ja edendamisel alates selle loomisest 2021. aasta detsembris. Umbes aastase perioodi jooksul on EK pakti koondanud ligi 1300 sidusrühma ja rohkem kui 80 isikut ja organisatsiooni. RPSO eesmärk on pakkuda tuge maaelu pakti kogukonnale, ühendades riigiasutusi, mittetulundusühinguid, teadlasi, innovatsiooni ja koostööd edendavaid organisatsioone, ettevõtteid ja kodanikke. Ta viib läbi tegevusi kogukonna elavdamiseks, edendab pakti ja selle tööd kolmandate osapoolte üritustel, korraldab maaelu pakti juhtrühma koosolekuid ja töötab välja häid tavasid, et innustada tegutsema maapiirkondade taaselustamiseks kogu Euroopas.

Eesti Leader Liitu esindab eksperdina tegevjuht Triin Kallas.

➡️ Teave maaelu arengu visiooni ja selle väljatöötamise kohta.

Maaelu visiooni tegevuskava sisaldab 30 meedet, mida rakendavad Euroopa Komisjoni 14 osakonda omavahelises tihedas koostöös. Töö on korraldatud maaelu arengu visiooni nelja samba alusel.

➡️ Lisateave tegevuskava kohta.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu