ÜPP võrgustiku üldkogu tuli esimest korda kokku

06.03.2023

6. märtsil 2023

Esimese üldkogu istungi eesmärgid

 • Uute liikmete tervitamine
 • Tutvustada EL ÜPP võrgustiku uut valitsemisstruktuuri ning selgitada, millised ootused on üldkogu liikmetele
 • Arutleda EL ÜPP võrgustiku uue valitsemisstruktuuri üle
 • Anda ülevaade ÜPP, ÜPP strateegiakavade ja teistest EL tegevuste hetkeseisust
 • Arutleda ÜPP võrgustike rolli üle ÜPP strateegiakavade rakendamisel
 • Anda ülevaade EL ÜPP võrgustiku tegevustest 

Sündmuse info EL ÜPP võrgustiku veebilehel

TAUST:

Euroopa ÜPP võrgustiku üldkogu toimib Euroopa Komisjoni ekspertgrupina, mis pakub tegevustele strateegilist raamistikku ning kuhu on kaasatud kõik asjaomased sidusrühmad. Üldkogu liikmed on avaliku ja erasektori üksused, kes tegelevad põllumajanduse, maaelu arengu ning innovatsiooni valdkonnas, mis on seotud ÜPP erieesmärkidega. Üldkogu kutsutakse kokku vähemalt kord aastas Euroopa Komisjoni juhtimisel.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2022/1864 artikli 4 alusel peab iga liikmesriik olema üldkogus esindatud ning iga üldkogu kategooria jaoks peab olema nimetatud esindaja.

Eesti esindajad jagunevad:

 1. Riikliku ÜPP Võrgustiku esindaja – Pille Koorberg, Maaelu Teadmuskeskus;
 2. Korraldusasutuse esindaja – Anne Laura Laur, Maaeluministeerium;
 3. Makseasutuse esindaja – Rando Undrus, PRIA;
 4. LEADER kohalike tegevusrühmade esindaja – Valdek Haugas, Eesti Leader Liit:
 5. Nõuandeteenistuse esindaja – Hanna Tamsalu, Maaelu Teadmuskeskuse (METK) AKIS keskus;
 6. Põllumajandusliku teadusasutuse esindaja – Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool.
Alikas: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/1st-meeting-eu-cap-network-assembly_en

Lisainfo:
Valdek Haugas
valdek@tripo.ee