Valitsuskabineti nõupidamisel räägiti Eesti küla- ja maaelu arendamisest

19.11.2020

19. november 2020

19. novembri istungil andis maaeluminister Arvo Aller ülevaate Eesti küla- ja maaelu arendamisest, tuginedes Eesti Külade XIII Maapäeva Manifestile. Kokkuvõte ettekandest:

  1. Maaeluministeeriumil koostöös teiste ministeeriumidega töötada välja metoodika, kuidas kõige efektiivsemalt hinnata eri poliitikavaldkondade mõju maapiirkondade elu- ja ettevõtluskeskkonnale. Selle raames analüüsida, kas Vabariigi Valitsuse määrus „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ ning Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei väljatöötatud mõjude hindamise metoodika vajab täiendamist maapiirkonna mõjuvaldkonnaga. 
  2. Statistikaametil tagada nii majanduslikud, sotsiaalsed kui ka rahvastiku näitajad linnalise, väikelinnalise ja maalise asustuspiirkonna metoodika alusel, et teha maapiirkonna statistilised ülevaated. 
  3. Sotsiaalministril ja rahvastikuministril analüüsida vabatahtlike kaasamise katseprojekti „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ lõppemisel selle tulemusi ning vajaduse korral leida vahendid, et rakendada väljatöötatud koostöömudelit edaspidi. 
  4. Kultuuriministeeriumil valmistada ette kalkulatsioon, kui palju on vaja suurendada taluarhitektuuri toetuse eelarvet. 
  5. Haridus- ja Teadusministeeriumil selgitada välja haridussüsteemi toetavad tegevused, millesse kogukonnad saavad anda oma panuse. Tegevuste elluviimisel rakendada maapiirkonnas olemasolevaid alakasutatud haridusasutusi või külakeskustes paiknevaid küla- ja seltsimaju, raamatukogusid ja muuseume. 
  6. Võtta teadmiseks, et Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi punktide 3.17, 5.4 ja 6.17 järgi valmistab Maaeluministeerium 2020. aasta novembriks ette analüüsi ja ettepanekud kohalikul algatusel põhineva alt-üles-lähenemisviisi rakendamiseks (community-led local development, lühendatult CLLD).