Juhatuse III koosolek

18.05.2015

Selle aastane kolmas juhatuse koosolek toimus 18. mail, Paides.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Anneli Ott, Tiiu Rüütle, Ene Sarapuu, Silva Anspal, Koit Kelder, Karl Õmblus ja Arno Kannike. Koosolekul osales ka tegevjuht Piret Leskova ning viienda päevakorrapunkti aruteluga liitusid Lääne-Harju Koostöökogust Kadri Tillemann ja Rafael Milerman.

Juhatuse koosolekul olid arutlusel järgmised päevakorrapunktid:

  1. 2014 aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni ettepaneku läbivaatamine
  2. 2015 aasta eelarve ja tegevuskava
  3. 2016 aasta eelarve prognoos
  4. Raamatupidamise sisekorraeeskirja kinnitamine
  5. Ülevaade Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteest ja arutelu komisjoni kuulumisest
  6. Info Liikumine Kodukant kohta
  7. Liikmeks astumise avalduse läbivaatamine
  8. Jooksvad küsimused

 Lühidalt koosolekust:

Esimese päevakorrapunktina vaadati läbi 2014 majanudsaasta aruanne ja revisjonikomisjoni esitatud protokoll. Revisjonikomisjon kontrollis perioodi 01.01.14-31.12.14 ja leidis, et Eesti Leader Liidu tegevus on revisjoni komisjoni poolt heaks kiidetud. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku kinnitada juhatuse poolt raamatupidamise sisekorraeeskiri ja määrata revisjonikomisjoni koosseisu juurde veel vähemalt üks liige. Juhatus võttis revisjonikomisjoni ettepaneku vastu ja esitas 2014 majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. 

Teise päevakorrapunktina oli arutlusel 2015 aasta tegevuskava ja eelarve 18.05.15 seisuga. Juhatus vaatas läbi liidu 2015 aasta tegevuskava ja vajaduspõhine eelarve ning leiti, et on ilmne vajadus täiendava liikmemaksu osas aasta teisel poolel. Juhatuse liikmete poolt tehti ühehäälselt otsus, et üldkoosolekule tehakse ettepanek täiendava liikmemaksu (üks tuhat eurot) kogumiseks 2015. aasta II pooleks.

Kolmanda päevakorrapunktina  oli arutlusel 2016 aasta vajaduspühine eelarve, mille planeerimisel arvestati asjaoluga, et Eestile on aasta 2016 ELARDi presidentuuri aasta. Käimas on läbirääkimised Põllumajandusministeeriumiga riigieelarveliste vahendite saamiseks, et katta ELARDi presidentuuriga kaasnevaid kulusid. Prognoositavate kulude katteks on vajalik lisaks riigieelarvelisele toetusele ka tegevusgruppide toetust, prognoositavalt 13 000 eurot ehk 500 eurot tegevusgrupi kohta. Riigieelarveliste vahenditega planeeritakse katta ürituste korraldamisega seotud kulutusi ja liidu poolt antava tehnilise toega seonduvad kulud. Juhatus otsustas ühehäälselt esitada prognoositav 2016 aasta eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.

Neljanda koosoleku päevakorralise punktina oli arutlusel vajadus liidu raamatupidamise sisekorraeeskirja kinnitamine. Vastavasisulise ettepaneku oli teinud ka revisjonikomisjon. Kinnitati Eesti Leader Liidu raamatupidamise sisekorraeeskiri, mis on nüüdsest üleval ka meie kodulehel ja leitav dokumentide loetelus.

Viienda päevakorrapunkti aruteluks olid koosolekule kutsusutud Lääne-Harju Koostöökogust Kadri Tillemann ja Rafael Milerman, kes selgitasid ja tutvustasid Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee tegutsemise eesmärke ja liikmelisusega kaasnevaid võimalusi Euroopa Liidu otsustusprotsessides kaasa rääkimise võimalustest. Liikmeks astumise kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg oli peatselt saabumas (21.05.15) ja liidu juhatus otsustas ühehäälselt esitada kandideerimisavaldus. Rohkem infot on võimalik lugeda siit.

Kuuenda päevakorrapunkti juures oli arutlusel Liikumine Kodukant ja Eesti Leader Liidu vahelise hea tahte leppe koostamine. Üheks peatselt arutlusele tulevaks teemaks on koostöös Kodukandiga korraldada 2017. aasta Euroopa Maapäev Eestis. Loe ka infot 7. mail toimunud Kodukandi  üldkoosolekust siit. Eesti Leader Liidul on võimalik osaleda ka selle aasta Maapäeval.

Jooksvate küsimuste all oli arutlusel  tegevjuhi puhkuse küsimus. tegevjuhil on puhkust saada veel ka eelmise aasta eest ja kokku on tegevjuhil käesoleval aastal võimalik puhata 40 kalendripäeva. Kuna aga uue perioodi määruse kujunemine langeb vist ka suvekuudele, siis lubas tegevjuht, et on valmis puhkuse katkestama, kui selleks peaks vajadus olema. Juhatus otsustas lubada tegevjuht puhkusele 25. juunist – 04. augustini 2015 aasta. 

Koosolek oli väga sisukas ja töine. Otse koosolekult sõitsid Silva Anspal ja Piretleskova koos Kristiina Timmoga Tallinnsse, kus toimus koos Kodukandiga kohtumine maaeluministriga, kus liidu poolt arutusel olnud peateemaks oli ELARDi presidentuuriga kaasnevad kohustused ja nendele riigieelarveliste vahendite taotlemine. Kohtumise õhkkond oli meeldiv ja minister andis selge sõnumi poolehoiust Leadrile ja Kodukandi tegevustele. Esitame ministri soovil taotluse ELARDi presidentuuriga kaasnevate kulutuste katmiseks. Hoiame meile siis pöialt!

Koosoleku protokoll

Koosolekul osalenute allkirjaleht

Sissekande koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht