Kodanikuühiskonna programm 2021-2030 juhtrühma koosolek

15.03.2019

15. märtsil 2019 Tallinnas Siseministeeriumis

2019. aasta lõpuks valmiv Kodanikuühiskonna programm on jätkuks hetkel kehtivale Kodanikuühiskonna arengukavale 2015-2020. Tänaseks on uue dokumendi koostamiseks toimunud tegevuskeskkonna seminarid, tulevikule ja võimalikele lahendusteedele keskenduvad aruteluseminarid ning hetkeolukorra ülevaade. Töö jätkub probleemide kaardistamisega, eesmärkide seadmise ja lahenduste leidmisega töögruppides.

Kodanikuühiskonna programmi koostamiseks on loodud nõuandev kogu ehk juhtrühm, kes jälgib programmi koostamist ning osaleb prioriteetide seadmisel.

15. märtsi koosolekul osalesid:

Agu Laius (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Ivar Hendla (Riigikantselei), Kai Kalmann (Maaeluministeerium), Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), Katri-Liis Reimann ja Tanel Vallimäe (Tallinna Ülikool), Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant, Skype’i vahendusel), Külli Vollmer (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused), Maarja Käger (Balti Uuringute Instituut), Marge Maidla (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Nele Gerberson (Sotsiaalministeerium), Olga Sõtnik (Kultuuriministeerium), Pirkko Valge (Heateo SA), Triin Kallas (Eesti Leader Liit), Vaike Vainu (Turu-Uuringute AS), Kersti Ringmets, Marten Lauri, Birgit Lüüs (Siseministeerium).

Kohtumist juhtis: Raivo Küüt (Siseministeerium)

Marten Lauri andis ülevaate kodanikuühiskonna programmi koostamisest. Pärast eelmist juhtrühma kohtumist:

  • toimusid seitsmes paigas üle Eesti piirkondlikud mõttetalgud peamistest takistustest ja võimalikest lahendustest kodanikuühiskonna arendamisel. Mõttetalgutele oli kutsutud enam kui 300 aktiivset inimest;
  • valmis Siseministeeriumis „Kodanikuühiskonna arengukava 2015−2020“ 2018. aasta aruanne;
  • on lõppenud esimene ring töörühma kohtumisi, kus keskenduti peamiselt hetkeolukorra kirjeldusele ja eesmärkide seadmisele.

Maarja Käger Balti Uuringute Instituudist tutvustas vabatahtliku tegevuse uuringu ja kodanikuühiskonna arengukava mõjuanalüüsi esialgseid tulemusi.

Töörühmade juhid Kai Klandorf, Marge Maidla, Agu Laius ja Marten Lauri andsid ülevaate tulemustest.

Juhtrühmas mõeldi, milliste takistustega tegelemine annab oodatavasti suurima mõju ning milliste takistustega tegelemine on vähemõjus. Ülesandele järgnes arutelu.

Siseministeerium tegi ettepaneku jätkata aruteludega töörühmades, et:

  • vajadusel täpsustada hetkeolukorra kirjeldust ja eesmärkide püstitamist;
  • keskenduda tegevuste arutelule ja kavandamisele, tuginedes juhtrühmas seatud prioriteetidele;
  • pakkuda välja mõju mõõdikuid.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

info@leaderliit.eu