Taaste- ja vastupidavuskava eelnõu kooskõlastamine

07.10.2021

7. oktoobril 2021

Rahandusministeerium on meile kui kaasatud partnerile arvamuse avaldamiseks saatnud Vabariigi Valitsuse määruse „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ eelnõu.

Eesti taaste- ja vastupidavuskava on äsja valminud üleriigilise strateegia “Eesti 2035” ja selle tegevuskava üks lisadest, keskendudes eesmärkidele ning reformidele ja investeeringutele, mida rahastatakse Taaste- ja Vastupidavusrahastust (RRF), hõlmates kõiki Taasterahastu sambaid ning adresseerides Euroopa Komisjoni poolt tehtud riigipõhiseid soovitusi koostoimes teiste ELi fondidega. Vabariigi Valitsus kinnitas Taastekava 17.06.2021 ning Euroopa Komisjon andis kavale heakskiidu 5.10.2021.

Eestile on aastatel 2021–2026 rahastust antava välisabi esimese osa suuruseks 759,7 miljonit eurot ning teine osa (ligi 30%) selgub 30. juuniks 2022. a. Toetuse suurus arvutatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2021/241 lisas I kirjeldatud metoodika alusel. Metoodikas võetakse arvesse liikmesriigi rahvaarvu, SKP pöördväärtust elaniku kohta, viimase viie aasta (2015–2019) keskmist töötuse määra võrreldes liidu keskmisega, reaalset SKP vähenemist 2020. aastal ning reaalset SKP vähenemist 2020. ja 2021. aastal kokku.

Eesti taaste- ja vastupidamiskava

Taaste- ja vastupidavuskava tervikfail ning taustainfo on leitav veebilehelt www.rrf.ee. Kogun teie arvamusi aadressil info@leaderliit.eu 20. oktoobrini 2021.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu