Tulekul on vaimse pärandi konverents

10.10.2016

Rahvakultuuri Keskus korraldab 20. oktoobril 2016. aastal Tallinnas rahvusvahelise konverentsi „Annivakast rüperaalini – elava pärandi märkamisest ja väärtustamisest“.

 

Konverentsi üldeesmärk on avardada ja mitmekesistada arusaama vaimsest pärandist kui kultuurilisest ja sotsiaalmajanduslikust ressursist ning selle hoidmise viisidest ja võimalustest tänases muutuvas maailmas. Millist rolli mängivad pärandiks nimetatud nähtused identiteediloomes ja (kultuuri)poliitiliste otsuste langetamisel? Kas ja kuidas suurendab kultuuripärandi määratlemises osalemine kogukondade eneseteadvust, teadlikkust ja seeläbi ka nähtavust ning sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist kapitali? Millist osa etendab see lõimumisprotsessides? Kui kaugele võiks minna pärandi turustamisega? Kuidas vältida pärandist võõrdumist? 

Konverents märgib 10. aasta möödumist Eesti liitumisest UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga  – ühe mõjuvõimsaima rahvusvahelise kultuuripoliitilise kokkuleppega, mille on 2016. a aprilli seisuga heaks kiitnud 168 riiki. Maailma kultuurilise mitmekesisuse säilimise ning kestliku arengu tagatiseks oleva elava pärandi väärtustamisele ja hoidmisele suunatud konventsiooni keskmes on kogukonnad ja nende roll kultuurinähtuste vaimse pärandina määratlemisel, hoidmisel ja edasiandmisel. Kogukonnast ja tema vajadustest lähtuv vaimse pärandi mõtestamine on ühtlasi osa ajaloo ja kultuuripärandi demokratiseerumise protsessist, milles internet ja digitehnoloogia etendavad olulist rolli. 

Innustades traditsioonilisi teadmisi ja oskusi märkama, hoidma ja edasi andma, aitab Rahvakultuuri Keskus kaasa kultuuripärandit väärtustava kodanikuühiskonna kujunemisele. 

Konverentsi info Rahvakultuuri Keskuse kodulehel.

Vaimse pärandi otsimisest ja leidmisest räägib konverentsil praktikuna ka Eesti Leader Liidu tegevjuht, Piret Leskova.

Vaimse pärandi nimistu on üks põlvest põlve edasi antavate teadmiste, oskuste, kommete ja tavade mõtestamise, tutvustamise ja väärtustamise vahendeid. Eesti vaimse kultuuripärandi nimistuga saab tutvuda siit.

Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
555 373 60